Projekt

Projekt

Kilka z przeprowadzonych w ostatnich latach badań podjęło problem „przedwczesnego kończenia nauki” (ESL – early school leaving). Wśród przyczyn objętych badaniem ESL znalazła się niska samoocena ucznia, która wydaje się znacząco i negatywnie wpływać na zdolność rozwiązywania przez niego problemów. Istnieje więc wyraźna potrzeba, aby system edukacji dysponował alternatywnymi środkami mogącymi zapobiec temu zjawisku. Przyczyny przedwczesnego kończenia nauki wynikają głównie z sytuacji dotyczących rodziny i szkoły w odniesieniu do wszystkich obszarów społeczno-pedagogicznych, które obejmują zdolność do osiągania określonych standardów edukacyjnych nazywanych modelami referencyjnymi.

Czynniki, które powodują porzucenie systemu edukacyjnego, wynikają ze słabych wyników oraz trudności w nauce, występujących nierzadko od wczesnych lat szkolnych. Mogą wynikać również z nieodpowiedniego planowania czasu wolnego w połączeniu z ograniczonym zaangażowaniem w działania prowadzone w szkole. W niektórych przypadkach mają one związek ze słabymi umiejętnościami werbalnymi ucznia. Umiejętność ciągłego i samodzielnego uczenia się przez całe życie jest wymieniana jako podstawowy warunek włączenia społecznego. Stawia to przed szkołą zadanie dostarczenia uczniom narzędzi intelektualnych, ale także przekonań i umiejętności samoregulacji również na resztę życia.

Promowanie umiejętności racjonalnych i emocjonalnych stanowi istotną wartość społeczną ale również polityczną. Należy wziąć pod uwagę fakt wysokiego niewykorzystania zasobów młodych ludzi i jednoczesnego nasilenia mechanizmu konkurencji między ludżmi oraz poszczególnymi krajami.

Przedwczesne kończenie nauki jest przeszkodą dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w krajach UE, ponadto utrudnia produktywność i konkurencyjność oraz nasila ubóstwo i wykluczenie społeczne.

Z powodu zmniejszającej się siły roboczej Europa musi zacząć w pełni wykorzystywać swoje zasoby ludzkie.

Młodzi ludzie, którzy przedwcześnie kończą kształcenie są skazani na brak umiejętności i kwalifikacji i z pewnością napotkają poważne problemy na rynku pracy.

Naszym celem jest inspirowanie i generowanie rozwoju kompleksowego podejścia do zjawiska przedwczesnego kończenia nauki.

Projekt ma na celu opracowanie i rozpowszechnienie innowacyjnej metody pedagogicznej, opartej na centralnej roli uczniów oraz ich potrzebach emocjonalnych w celu zapobiegania zjawisku wczesnego kończenia nauki i / lub stawienia mu czoła.

Celem jest wypracowanie unikalnego wzoru działania, na tyle elastycznego, aby można go było dostosować do specyficznych kontekstów i warunków różnych regionów i indywidualnych sytuacji.

W projekcie LIKE dokonano podsumowania wyników uzyskanych w ramach projektu SSP, a w szczególności podejścia metodologicznego przyjętego do opracowania zestawu dydaktycznego (podręcznik i samouczki) opartego na umiejętnościach życiowych i przetestowanego w szkołach.