Cele

Cele

Oczekiwane rezultaty projektu:

• Transfer metodologii i narzędzi

• Sprawdzenie i dostosowanie poradnictwa na wszystkich poziomach edukacji, z naciskiem na pierwszy etap edukacji

• Testowanie programów szkoleniowych skierowanych zwłaszcza do nauczycieli szkolnych

• Redefinicja programów szkolnych w zakresie odniesienia do umiejętności życiowych

• Opracowanie modeli interwencyjnych dotyczących zjawiska wczesnego kończenia nauki

tak aby były one powielane i wykorzystywane mając na celu przede wszystkim zachowania włączające

• Testowanie nieformalnych metodologii w edukacji

• Opracowanie systemu monitorowania i oceny osiągniętych wyników

• W dłuższej perspektywie podwyższenie wskaźnika sukcesu edukacyjnego (zmniejszenie liczby osób przedwcześnie kończących naukę) oraz zwiększenie poziomu uczestnictwa młodzieży w programach edukacyjnych i zawodowych. W konsekwencji zmniejszenie niedopasowania kompetencji między systemem edukacji, a rynkiem pracy